"Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt.”
- Aristoteles
"För att veta vad folk verkligen menar, ska man lägga mer vikt vid vad de gör än vad de säger."
- Descartes
"Syftet med den vise är inte att säkra glädje, utan för att undvika smärta.”
- Aristoteles
"Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell
"Vi lider mer i fantasin än i verkligheten"
- Seneca
"Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild
“Om en man är stolt över sin rikedom, bör han inte prisas förrän det är känt hur han använder den.”
- Sokrates
"Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

Behandlingsmetoder

På Colosseum tar vi hand om varandra med kärlek och omsorg. Vi tror på att varje individ förtjänar en chans att blomstra. Hos oss hittar du en variation av evidensbaserade och beprövade behandlingsmetoder för att på bästa sätt kunna möta de svårigheter och utmaningar våra placerade ungdomar kommer med.

Vi tror inte på en ”one size fits all” och sätter därför stor vikt vid individuell kartläggning och anpassning när vi gör en behandlingsplan för att bäst kunna möta ungdomens behov. Detta gäller självklart vid val av behandlingsmetod men innebär också en flexibilitet i själva utförandet. Vissa ungdomar har speciella behov som gör att innehåll och tillvägagångssätt behöver anpassas. Vidare är vår bestämda uppfattning att behandlingen pågår 24 timmar om dygnet och vi sätter därför stor vikt vid att boendemiljön är trygg, positiv och att varje individ ska känna sig sedd och hörd.  

Vårt dedikerade Team dvs vår behandlingspersonal, finns alltid där för att erbjuda stöd och vägledning. Vi är experter på att lyssna, trösta och hjälpa till när det behövs. Hos oss är skratt och lek lika viktiga som allvarliga samtal. Vi tror på att glädje och positiva upplevelser är en viktig del i förändringsarbetet.

Om du letar efter ett HVB-hem där behandlingsmetoderna är anpassade för att passa just dig så har du kommit rätt! Vi är redo att öppna våra dörrar och välkomna dig till vår lilla familj. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid och upptäcka nya möjligheter. Alla individer har en unik historia och vi har förståelse för att våra resor genom livet ser olika ut. Vi är intresserade av din berättelse och vill stötta dig att hitta din väg i livet. Vi ser fram emot att träffa dig!

Vi arbetar bland annat utefter:

*länkar till Socialstyrelsen, övriga begrepp finns i ordlistan nedan.

Ordlista

Kraftigt förenklat går ACT ut på att lära sig att skilja ut och medvetandegöra de tankar och känslor man har och förstå när och hur de ställer sig i vägen för en. Därefter kan man, med hjälp av övningar och handledning från en terapeut, lära sig att göra det som är viktigt trots närvaron av tankarna och känslorna.

ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism) är en strukturerad riskbedömning avsedd för ungdomar mellan 12 och 18 år. Den bygger på en forskningsbaserad checklista utformad för bedömning av risk för återfall i sexualbrott hos ungdomar. ERASOR består av 25 riskfaktorer uppdelade i fem kategorier: ”Sexuellt intresse, attityder och beteenden”, ”Sexuell övergreppshistoria”, ”Psykosocialt fungerande”, ”Familjens/omgivningens fungerande” och ”Behandling”. Genom att utvärdera och skatta samtliga riskfaktorer görs sedan en sammanvägd bedömning av risk för återfall i sexuella övergrepp: låg, måttlig eller hög risk för återfall i sexuellt våld. Vid måttlig och hög risk bedöms det som regel nödvändigt med skyddande insatser samt övergreppsspecifik behandling. Vid låg risk görs en individuell bedömning.

Det är viktigt att använda ERASOR för att kunna säkerställa rätt nivå av skydd vid sexuella övergrepp och för behandlare att kunna ta informerade beslut gällande inriktning och intensitet i behandling, utifrån forskningsbaserade riskfaktorer.

Sorgbearbetning är en metod med syfte att hjälpa individen navigera genom den smärtsamma processen som uppstår efter att ha förlorat någon eller något som var viktigt för oss.

Under sorgebearbetning utforskar man och bearbetar sina känslor av förlust och sorg. Det kan handla om att identifiera och uttrycka de olika känslorna som uppstår som t. ex ilska, förvirring och ångest. Det handlar också om att ge utrymme för minnen, att reflektera över de positiva och negativa aspekterna av det som förlorats och att hitta sätt att hedra och minnas det som har gått förlorat.

Genom metoden får vi möjlighet att ge uttryck för vår sorg, att finna tröst och att gradvis läka våra sår. Det är en viktig del av vår resa mot återhämtning och att kunna bygga upp en meningsfull framtid trots förlusten.

TMO (Trauma medveten omsorg) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att vägleda proffessionella i det vardagliga bemötandet av ungdomar som varit utsatta för allvarliga och traumatiska händelser. Arbetet med TMO syftar till att skapa en läkande miljö för ungdomen, med utgångspunkt i tre grundläggande principer: 1. Upplevd trygghet (fysisk trygghet och känslomässig trygghet), 2. Positiva relationer (vuxna och ungdomar), 3. Copingstrategier (hantera och reglera oro, stress samt turbulenta känslor, tankar och impulser).

ÖSB (Övergreppsspecifik behandling) är en övergripande beskrivning av behandling för sexuella problembeteenden och har som främsta syfte att minska risken för återfall. Sexuella problembeteenden innefattar alla sexuella beteenden som är riskabla, farliga eller gränsöverskridande för omgivningen och/eller för individen själv. Man behöver således inte ha gjort sig skyldig till sexualbrott för att genomgå behandlingen. I Sverige finns idag ett flertal aktörer som bedriver ÖSB och behandlingsmetoder kan skilja sig något åt. Det finns dock viktiga övergripande principer som är gemensamt för alla behandlingsprogram utifrån rådande forskningsunderlag:

Det är viktigt att en övergreppsspecifik behandling föregås av en strukturerad riskbedömning för att säkerställa att rätt insatser och skydd ges avseende både omfattning och intensitet. Behandlingen inriktas på de förekommande riskfaktorer som har mest stöd i forskningen vad gäller återfallsrisk. Vidare är det viktigt att skräddarsy behandlingsupplägget med fokus på den enskildes specifika risk och behovsområden. Att utgå från principerna av risk, behov och mottaglighet (RBM) är alltså av största vikt. Vidare bör behandling utföras av utbildade och erfarna professionella som är uppdaterade i aktuell forskning. Detta är framförallt viktigt då sexuella problembeteenden väcker mycket starka känslor och det finns dessutom gott om myter och felaktiga uppfattningar om ämnet. Det är även viktigt att verka för att involvera ungdomens nätverk i behandlingen i den mån det är möjligt och att skapa ett samarbete mellan vuxna professionella som har med den enskilde att göra för att säkerställa skydd för ungdomen och potentiella offer.

På Colosseum består den övergreppsspecifika behandlingen av 3 spår: Gruppbehandling, individuell samtalsterapi och färdighetsträning i vardagen. Teoretiskt är behandlingen inspirerad av KBT metoder, DBT färdighetsträning enligt gängse praxis i Sverige. I den individuella terapin finns även inspiration från affektfokuserad terapi som i vår erfarenhet haft god effekt för att hantera och reglera de svåra känslor som ofta uppstår under behandlingsprocessen. 

Exempel på områden som kan utgöra fokus i behandlingen:

Social färdighetsträning, relationsfärdigheter, känsloreglering, förstärka hälsosamma sexuella intressen.

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110