Öppnat Maj 2024

Hem för vård och boende (HVB) för pojkar 14 - 20 år

Virtus II

LVU, SoL 7.1.1 HVB hem - 6 platser

Avdelningen Virtus II tillhandahåller skydd och insatser, i form av övergreppsspecifik behandling, för ungdomar med sexuella beteendeproblem. Sexuella beteendeproblem innefattar allt från mindre allvarliga men oroväckande sexuella beteenden till regelrätta sexualbrott.

För yrkesverksamma

Avdelningen Virtus II tillhandahåller skydd och insatser, i form av övergreppsspecifik behandling, för ungdomar med sexuella beteendeproblem. Sexuella beteendeproblem innefattar allt från mindre allvarliga men oroväckande sexuella beteenden till regelrätta sexualbrott.

Avvikande sexuella beteenden är, som mycket annat, ett komplext område. Det är inte ovanligt att ungdomen har bristande färdigheter inom flera områden, vilka är lika viktiga att arbeta med som den sexuella beteendeproblematiken. Bakomliggande trauman, eventuell funktionsvariation och bristande färdigheter i bland annat relationsskapande, känsloreglering, impulskontroll har en betydande roll för hur sexuella beteendeproblem utvecklas och upprätthålls hos ungdomen.

Den övergreppsspecifika behandlingen utförs i enlighet med aktuellt kunskapsläge och praktik i Sverige. Behandlingen utgår från vedertagna metoder med grund i KBT och DBT, och genomsyrar ungdomens individuella behandling, gruppbehandling, beteende- och färdighetsträning i vardagen.

Om ungdomen misstänkts ha gjort sig skyldig till någon form av sexuella övergrepp, eller har dömts för det, använder avdelningen Virtus II sig av det strukturerade risk- och behovsbedömningsinstrumentet ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism). Syftet med ERASOR är att kunna rikta behandlingsinsatserna mot de faktorer som ökar risken för återfall i sexuella beteendeproblem, samt att få en helhetstäckande bild av allvarlighetsgraden av problematiken kring det sexuellt avvikande beteendet.

Målet med behandlingen är att ungdomen utvecklar, och använder sig av, återfallsförebyggande strategier. Och förskansar sig kunskaper om en sund sexualitet. ungdomens behandlingsutveckling utvärderas löpande med hjälp av instrumentet YNPS (Youth Needs and Progress Scale). Syftet med behandlingen är även att främja god hälsa, ge känslomässigt stöd, stärka praktiska färdigheter och anknytning till skola och annan form av meningsfull sysselsättning hos ungdomen.

Fokus och delmål i behandling sker i samförstånd med ungdomen. Det är av särskild vikt att ungdomen upplever insatserna som relevanta och för denne meningsfulla. Verksamheten har tillsammans med ungdomen veckosamtal där denne ges möjlighet att utvärdera pågående, och påverka kommande insatser.

NPF- och traumautredningar genomförs på förfrågan av socialtjänst.

Ungdomen

Vi har förståelse för att det kan kännas omtumlande och skrämmande att placeras på ett nytt boende oavsett om det är första gången eller en omplacering från ett annat hem. Du har säkert många frågor om hur det är på vårt boende, vilka regler som gäller, vad du får i veckopeng, hur många som bor här och så vidare.

Precis som varje människa är unik, är varje fråga unik. Vad som känns viktigt för dig, kanske inte är lika viktigt för någon annan. Och för att du ska få svar på just dina frågor är du välkommen att kontakta oss.

Du är välkommen att höra av dig till oss med alla frågor och funderingar. Se kontaktuppgifter nedan.

Metoder

Metoder som verksamheten har kompetens för är övergreppsspecifik behandling (ÖSB), återfallsprevention (ÅP) Aggression replacement training (ART), motiverande samtal (MI), och sorgbearbetning. Traumamedveten omsorg (TMO), upplevelsebaserad behandling som genomsyrar förhållningssätt och klimat. Den enskilde erbjuds att lämna frivilliga drogtester för att påvisa drogfrihet. Se vidare under behandlingsmetoder.

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110