Öppnar 1/8 2024
Avdelningen kommer öppna den 1:a augusti 2024 - öppna köplatser finns

Hem för vård och boende (HVB) för pojkar 14 - 19 år

Maximus

LVU, SoL 7.1.1 HVB hem - 8 platser

Avdelningen Maximus tillhandahåller skydd och insatser, i form av multimodal behandling, för ungdomar med socialt nedbrytande beteende. Målgruppen är pojkar 14-19 år med allvarligt normbrytande  beteende i form av kriminalitet.

För yrkesverksamma

Avdelningen Maximus tillhandahåller skydd och insatser, i form av multimodal behandling, för ungdomar med socialt nedbrytande beteende.

Socialt nedbrytande beteende är ett mångfacetterat begrepp som omfattar flertalet områden. Men sammanfattningsvis menas att ungdomens beteende avviker från samhällets grundläggande normer. Det kan bland annat vara så att ungdomen begått något eller några allvarliga brott, utan att det betraktas som brottslig verksamhet. Det kan också ha varit så att ungdomen mer än tillfälligt vistats i olämpliga miljöer. Precis som att ungdomen kan ha utsatt sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom att använda narkotika.

Socialt nedbrytande beteende fyller någon form av funktion hos ungdomen som ägnar sig åt det, och det är inte ovanligt att ungdomen har bristande färdigheter inom flera olika områden. Bakomliggande trauman, eventuell funktionsvariation och bristande färdigheter i bland annat relationsskapande, känsloreglering, impulskontroll har en betydande roll för hur ett socialt nedbrytande beteende utvecklas och upprätthålls hos ungdomen.

Den multimodala behandlingen sker i enlighet med aktuellt kunskapsläge och praktik i Sverige. Behandlingen och utgår från vedertagna metoder, med grund i KBT och DBT, och genomsyrar ungdomens individuella behandling, gruppbehandling, beteende- och färdighetsträning i vardagen. För att bedöma risk för återfall i våld och kriminalitet används, beroende på problematik, instrumentet YLS/CMI 2.0 (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) eller SAVRY (Structured assessment of violence risk in youth).

Målet med behandlingen är att ungdomen utvecklar, och använder sig av, återfallsförebyggande strategier. I form av att ungdomen ökar sin självkontroll och sina problemlösande färdigheter, samt stärker sina sociala färdigheter. Och att ungdomen minskar sina antisociala attityder och identifikation med antisociala vänner, miljöer och attribut. Syftet med behandlingen är även att främja god hälsa, ge känslomässigt stöd, stärka praktiska färdigheter och anknytning till skola och annan form av meningsfull sysselsättning hos ungdomen.

Fokus och mål i behandling sker i samförstånd med ungdomen. Det är av särskild vikt att ungdomen upplever insatserna som relevanta och för denne meningsfulla. Verksamheten har tillsammans med ungdomen veckosamtal där denne ges möjlighet att utvärdera pågående, och påverka kommande insatser.

NPF- och traumautredningar genomförs på förfrågan av socialtjänst.

Ungdomen

Vi har förståelse för att det kan kännas omtumlande och skrämmande att placeras på ett nytt boende oavsett om det är första gången eller en omplacering från ett annat hem. Du har säkert många frågor om hur det är på vårt boende, vilka regler som gäller, vad du får i veckopeng, hur många som bor här och så vidare.

Precis som varje människa är unik, är varje fråga unik. Vad som känns viktigt för dig, kanske inte är lika viktigt för någon annan. Och för att du ska få svar på just dina frågor är du välkommen att kontakta oss.

Du är välkommen att höra av dig till oss med alla frågor och funderingar. Se kontaktuppgifter nedan.

Metoder

Metoder som verksamheten har kompetens för är återfallsprevention (ÅP) Aggression replacement training (ART), motiverande samtal (MI), och sorgbearbetning. Traumamedveten omsorg (TMO) genomsyrar förhållningssätt och klimat. Den enskilde erbjuds att lämna frivilliga drogtester för att påvisa drogfrihet. Se vidare under behandlingsmetoder.

Tack för din förfrågan

Vi på Colosseum hör av oss

Ni kan alltid ringa oss vid behov på 0729916110